Záruční podmínky

Dřevěná okna a dveře typu EURO IV 68 dle normy DIN 68121

Na dodané výrobky dáváme záruku 36 měsíců od data prodeje za předpokladu dodržení těchto záručních podmínek:

 1. Dřevěná okna jsou určena do prostředí, které odpovídá stavbám pro bydlení. Proto je třeba montovat výrobky do staveb až po dokončení vnitřních jádrových omítek a betonových podlah a to v dostatečném odstupu po provedení těchto prací, kdy již došlo k odpaření podstatné části záměsové vody. To platí zejména pro zimní období.
 2. Po namontování musí být místnosti dostatečně intenzivně větrané, zvláště v nedostatečně vyschlých budovách.
 3. Při následných stavebních pracích musí být zabráněno vniknutí abrasivních částic jako je malta, písek, prach a úlomky stavebních materiálů do mechanizmu obvodového kování!
 4. K zakrývání rámů smí být použita jen páska s nízkou adhezí k tomu účelu vyráběná, aby nedošlo (při použití běžné pásky) k přilnutí pásky a nátěrových hmot výrobků.
 5. K umývání křídel a rámů se používá vlažná voda. Nesmí být použito chemikálií a rozpouštědel.
 6. Dojde-li k poškození laku musí být poškozené místo okamžitě opraveno. 
 7. Při nastavení mechanických částí kování dodržujte přiložený technický návod. Servis a seřízení celoobvodového kování se doporučuje provádět minimálně jednou do roka.
 8. Dojde-li na stavbě k potřísnění kování, okapnic nebo těsnění vápnem, příp. omítací směsí, musí se postižené místo ihned omýt čistou vodou.
 9. Vzhledové vady a kompletnost výrobků lze reklamovat:
  • při přejímce ve výrobním závodu - okamžitě při převzetí
  • při přejímce na stavbě - při předávacím řízení
 10. Ostatní a skryté vady lze v průběhu záruční doby reklamovat kdykoliv, nejlépe písemně.
 11. Pro případ opravy povrchových úprav uvádějte údaje o nátěrových hmotách uvedené v záručním listu.